0C(u)Pk00<GBVD $ 2 ?=J-_<' d n /y .   ) 4 G P 4Z  rt  Q*"*M3x3 M [ '' O \6i4eFW 1 63:JQj q) ./$ + "0 *&' %,!#()-Note: If you're adding new code, be careful not to accidentally overwrite any previous code.Add to your favoritesAddToAny: Share/Save Additional OptionsAdvanced users might want to explore AddToAny's additional options.Below you can set special JavaScript variables to apply to each Share/Save menu.BookmarkBookmark in your browserButtonDisplay Share/Save button at the bottom of pagesDisplay Share/Save button at the bottom of postsDisplay Share/Save button at the bottom of posts in the feedDisplay Share/Save button at the bottom of posts on the front pageE-mailE-mail programFind service(s)Hide embedded objects (Flash, video, etc.) that intersect with the menu when displayedIf unchecked, be sure to place the following code in your template pages (within index.php, single.php, and/or page.php)Image URLInstantly find any service to add toMenu OptionsMenu StyleOnly show the menu when the user clicks the Share/Save buttonOpen Menu StylerOpen the AddToAny Menu Styler in a new windowOpen the addtoany.com menu page in a new tab or window if the user clicks the Share/Save buttonPaste the code from AddToAny's Menu Styler in the box below!PlacementPowered byPress Ctrl+D or ⌘+D to bookmark this pageSaveSave ChangesSend from any e-mail address or e-mail programSettingsSettings saved.ShareShare via e-mailShare/BookmarkShare/SaveShare/Save ButtonsShow allShow lessShow the title of the post (or page) within the menuSubscribeSubscribe via e-mailText onlyUsing AddToAny's Menu Styler, you can customize the colors of your Share/Save menu! When you're done, be sure to paste the generated code in the Additional Options box below.Project-Id-Version: add-to-any Report-Msgid-Bugs-To: POT-Creation-Date: 2010-04-22 17:40-0800 PO-Revision-Date: Last-Translator: Pat Language-Team: MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit X-Poedit-KeywordsList: __;_e X-Poedit-Basepath: ../ X-Poedit-Language: Chinese X-Poedit-Country: CHINA X-Poedit-SourceCharset: utf-8 X-Poedit-SearchPath-0: . 注意: 如果您打算添加新代码,请小心不要意外覆盖任何先前代码。添加至收藏夹AddToAny: 分享/收藏附加选项高级用户可能希望尝试 AddToAny 的 JavaScript API 所生成的代码。您可以设置特殊 JavaScript 变量以应用于全部 分享/收藏 菜单。书签添加为浏览器书签按钮在页面底部显示 分享/收藏 按钮在文章底部显示 分享/收藏 按钮在 Feed 的文章底部显示 分享/收藏 按钮在首页的文章底部显示 分享/收藏 按钮电子邮件电子邮件程序查找服务菜单显示时隐藏与菜单相交的嵌入式对象(Flash,视频,等) 如果不选,请确定将以下代码置入于 您的模板页面 中 (包括 index.phpsingle.php,与/或 page.php)图片 URL动态查找任何用以添加的服务菜单选项菜单风格仅当用户点击 分享/收藏 按钮时显示菜单打开菜单风格设置器在新窗口中打开 AddToAny 菜单风格设置器如用户点击 分享/收藏 按钮,在新标签页或新窗口中打开 addtoany.com 菜单页面粘贴 AddToAny 菜单风格设置器生成的代码于下方框内!按钮位置Powered by按下 [Ctrl+D] 或 [Cmd+D] 将本页加为书签收藏保存更改从任何电子邮件地址或电子邮件程序发送设置设置已保存分享通过电子邮件分享书签分享/收藏分享/收藏 按钮显示全部服务显示部分服务菜单中显示文章(或页面)的标题订阅通过电子邮件订阅仅用文字使用 AddToAny 的菜单风格设置器,您可以自定义您的 分享/收藏 菜单的颜色!完成后,请将生成的代码粘贴于下方 附加选项 框内。me(__FILE__); if ($file == self::$this_plugin) { $settings_link = '' . __('Settings') . ''; array_unshift( $links, $settings_link ); // before other links } return $links; } function admin_init() { $this->update_plugin_version(); add_filter('plugin_action_links', array($this, 'add_settings_to_plugin_actions'), 10, 2); // link from Plugins list admin page to settings of this plugin register_setting('reading', 'zalomeni_prepositions'); register_setting('reading', 'zalomeni_prepositions_list'); register_setting('reading', 'zalomeni_conjunctions'); register_setting('reading', 'zalomeni_conjunctions_list'); register_setting('reading', 'zalomeni_abbreviations'); register_setting('reading', 'zalomeni_abbreviations_list'); register_setting('reading', 'zalomeni_between_number_and_unit'); register_setting('reading', 'zalomeni_between_number_and_unit_list'); register_setting('reading', 'zalomeni_space_between_numbers'); register_setting('reading', 'zalomeni_space_after_ordered_number'); register_setting('reading', 'zalomeni_spaces_in_scales'); register_setting('reading', 'zalomeni_custom_terms'); add_settings_section('zalomeni_section', $this->texturize(__('Nevhodná slova a zalomení na konci řádku', 'zalomeni')), 'Zalomeni::settings_section_description', 'reading'); add_settings_field('zalomeni_prepositions', __('Předložky', 'zalomeni'), 'Zalomeni::settings_field_checkbox', 'reading', 'zalomeni_section', array('option'=>'prepositions', 'description'=>"Vkládat pevnou mezeru za následující předložky.", 'toggle_list_read_only'=>true)); add_settings_field('zalomeni_prepositions_list', '', 'Zalomeni::settings_field_textlist', 'reading', 'zalomeni_section', array('option'=>'prepositions', 'description'=>"(oddělte jednotlivé předložky čárkou)")); add_settings_field('zalomeni_conjunctions', __('Spojky', 'zalomeni'), 'Zalomeni::settings_field_checkbox', 'reading', 'zalomeni_section', array('option'=>'conjunctions', 'description'=>"Vkládat pevnou mezeru za následující spojky.", 'toggle_list_read_only'=>true)); add_settings_field('zalomeni_conjunctions_list', '', 'Zalomeni::settings_field_textlist', 'reading', 'zalomeni_section', array('option'=>'conjunctions', 'description'=>"(oddělte jednotlivé spojky čárkou)")); add_settings_field('zalomeni_abbreviations', __('Zkratky', 'zalomeni'), 'Zalomeni::settings_field_checkbox', 'reading', 'zalomeni_section', array('option'=>'abbreviations', 'description'=>"Vkládat pevnou mezeru za následující zkratky.", 'toggle_list_read_only'=>true)); add_settings_field('zalomeni_abbreviations_list', '', 'Zalomeni::settings_field_textlist', 'reading', 'zalomeni_section', array('option'=>'abbreviations', 'description'=>"(oddělte jednotlivé zkratky čárkou)")); add_settings_field('zalomeni_between_number_and_unit', __('Jednotky a míry', 'zalomeni'), 'Zalomeni::settings_field_checkbox', 'reading', 'zalomeni_section', array('option'=>'between_number_and_unit', 'description'=>"Vkládat pevnou mezeru mezi číslovku a jednotku míry (měrné jednotky, měna apod., např. 5 m nebo 10 kg).", 'toggle_list_read_only'=>true)); add_settings_field('zalomeni_between_number_and_unit_list', '', 'Zalomeni::settings_field_textlist', 'reading', 'zalomeni_section', array('option'=>'between_number_and_unit', 'description'=>"(oddělte jednotlivé míry čárkou)")); add_settings_field('zalomeni_space_between_numbers', __('Mezery uprostřed čísel', 'zalomeni'), 'Zalomeni::settings_field_checkbox', 'reading', 'zalomeni_section', array('option'=>'space_between_numbers', 'description'=>"Pokud jsou dvě čísla oddělena mezerou, předpokládat, že se jedná o formátování čísla pomocí mezery (např. telefonní číslo 800 123 456) a nahrazovat mezeru pevnou mezerou, aby nedošlo k zalomení řádku uprostřed čísla.")); add_settings_field('zalomeni_space_after_ordered_number', __('Řadové číslovky', 'zalomeni'), 'Zalomeni::settings_field_checkbox', 'reading', 'zalomeni_section', array('option'=>'space_after_ordered_number', 'description'=>"Zabránit zalomení řádku za řadovou číslovkou; díky tomu nedojde k zalomení řádku uprostřed data (např. 1. ledna) a v podobných případech (19. ročník, 3. svazek, 5. kapitola apod.)")); add_settings_field('zalomeni_spaces_in_scales', __('Měřítka a poměry', 'zalomeni'), 'Zalomeni::settings_field_checkbox', 'reading', 'zalomeni_section', array('option'=>'spaces_in_scales', 'description'=>"Pevné mezery v měřítkách a poměrech (např. 1 : 50 000)")); add_settings_field('zalomeni_custom_terms', __('Vlastní výrazy', 'zalomeni'), 'Zalomeni::settings_field_custom_terms', 'reading', 'zalomeni_section'); if (get_option('zalomeni_matches') == '') { Zalomeni::update_matches_and_replacements(); } $this->add_update_option_hooks(); } static public function settings_field_checkbox(array $args) { echo( ' ' . Zalomeni::texturize(__($args['description'], 'zalomeni')) ); } static public function settings_field_textlist(array $args) { echo( ' ' . Zalomeni::texturize(__($args['description'], 'zalomeni')) ); } static public function settings_field_custom_terms() { echo( Zalomeni::texturize(__('Zde můžete uvést vlastní termíny, v nichž mají být mezery nahrazeny pevnými mezerami tak, aby nedošlo k zalomení uvnitř těchto výrazů. Uveďte vždy každý výraz na samostatný řádek; pokud je výraz složen z více jak dvou slov, tedy je v něm více jak jedna mezera, pak všechny mezery budou nahrazeny za pevné mezery. Lze použít výrazu \\d pro libovolnou číslici (pro pokročilé administrátory: algoritmus používá Perl Compatible Regular Expressions, lze využít syntaxe této specifikace).', 'zalomeni')) . '

' ); } private function add_update_option_hooks() { foreach (array('update_option_zalomeni_prepositions', 'update_option_zalomeni_prepositions_list', 'update_option_zalomeni_conjunctions', 'update_option_zalomeni_conjunctions_list', 'update_option_zalomeni_abbreviations', 'update_option_zalomeni_abbreviations_list', 'update_option_zalomeni_between_number_and_unit', 'update_option_zalomeni_between_number_and_unit_list', 'update_option_zalomeni_space_between_numbers', 'update_option_zalomeni_space_after_ordered_number', 'update_option_zalomeni_spaces_in_scales', 'update_option_zalomeni_custom_terms') as $i) { add_action($i, array($this, 'update_matches_and_replacements')); } } public function update_matches_and_replacements() { update_option('zalomeni_matches', Zalomeni::prepare_matches()); update_option('zalomeni_replacements', Zalomeni::prepare_replacements()); } private function prepare_matches() { $return_array = array(); $word_matches = ''; foreach (array('prepositions', 'conjunctions', 'abbreviations') as $i) { if (get_option('zalomeni_'.$i, constant('Zalomeni::default_'.$i)) == 'on') { $temp_array = explode(',', get_option('zalomeni_'.$i.'_list', constant('Zalomeni::default_'.$i.'_list'))); foreach ($temp_array as $j) { $j = mb_strtolower(trim($j)); $word_matches .= ($word_matches == '' ? '' : '|') . $j; } } } if ($word_matches != '') { $return_array['words'] = '@($|;| | |\(|\n)('.$word_matches.') @i'; } $word_matches = ''; if (get_option('zalomeni_between_number_and_unit', Zalomeni::default_between_number_and_unit) == 'on') { $temp_array = explode(',', get_option('zalomeni_between_number_and_unit_list', Zalomeni::default_between_number_and_unit_list)); foreach ($temp_array as $j) { $j = mb_strtolower(trim($j)); $word_matches .= ($word_matches == '' ? '' : '|') . $j; } } if ($word_matches != '') { $return_array['units'] = '@(\d) ('.$word_matches.')(^|[;\.!:]| | |\?|\n|\)|<|\010|\013|$)@i'; } if (get_option('zalomeni_space_between_numbers', Zalomeni::default_space_between_numbers) == 'on') { $return_array['numbers'] = '@(\d) (\d)@i'; } if (get_option('zalomeni_spaces_in_scales', Zalomeni::default_spaces_in_scales) == 'on') { $return_array['scales'] = '@(\d) : (\d)@i'; } if (get_option('zalomeni_space_after_ordered_number', Zalomeni::default_space_after_ordered_number) == 'on') { $return_array['orders'] = '@(\d\.) ([0-9a-záčďéěíňóřšťúýž])@'; } if (get_option('zalomeni_custom_terms', Zalomeni::default_custom_terms) != '') { $term_counter = 1; $custom_terms = explode(chr(10), str_replace(chr(13), '', get_option('zalomeni_custom_terms', Zalomeni::default_custom_terms))); foreach ($custom_terms as $i) { if (strpos($i, ' ') !== false) { $term = ''; $words_split = explode(' ', $i); foreach ($words_split as $j) { $term .= ($term == '' ? '(' : ' (') . str_replace(array('/', '(', ')'), array('\\/', '\\(', '\\)'), $j) . ')'; } $term = '/' . $term . '/i'; $return_array['customterm' . $term_counter++] = $term; } } } return $return_array; } private function prepare_replacements() { $return_array = array(); foreach (array('prepositions', 'conjunctions', 'abbreviations') as $i) { if (get_option('zalomeni_'.$i, constant('Zalomeni::default_'.$i)) == 'on') { $return_array['words'] = '$1$2 '; break; } } if (get_option('zalomeni_between_number_and_unit', Zalomeni::default_between_number_and_unit) == 'on') { $return_array['units'] = '$1 $2$3'; } if (get_option('zalomeni_space_between_numbers', Zalomeni::default_space_between_numbers) == 'on') { $return_array['numbers'] = '$1 $2'; } if (get_option('zalomeni_spaces_in_scales', Zalomeni::default_spaces_in_scales) == 'on') { $return_array['scales'] = '$1 : $2'; } if (get_option('zalomeni_space_after_ordered_number', Zalomeni::default_space_after_ordered_number) == 'on') { $return_array['orders'] = '$1 $2'; } if (get_option('zalomeni_custom_terms', Zalomeni::default_custom_terms) != '') { $term_counter = 1; $custom_terms = explode(chr(10), str_replace(chr(13), '', get_option('zalomeni_custom_terms', Zalomeni::default_custom_terms))); foreach ($custom_terms as $i) { if (strpos($i, ' ') !== false) { $term = ''; $words_split = explode(' ', $i); $word_counter = 1; foreach ($words_split as $j) { $term .= ($term == '' ? '' : ' ') . '$' . $word_counter++; } $return_array['customterm' . $term_counter++] = $term; } } } return $return_array; } static public function settings_section_description() { echo( '
' . '

Plugin Zalomení
Autor: Honza Skýpala

' . '
' . '

' . Zalomeni::texturize(__('Upravujeme-li písemný dokument, radí nám Pravidla českého pravopisu nepsat neslabičné předložky v, s, z, k na konec řádku, ale psát je na stejný řádek se slovem, které nese přízvuk (např. ve spojení k mostu, s bratrem, v Plzni, z nádraží). Typografické normy jsou ještě přísnější: podle některých je nepatřičné ponechat na konci řádku jakékoli jednopísmenné slovo, tedy také předložky a spojky a, i, o, u;. Někteří pisatelé dokonce nechtějí z estetických důvodů ponechávat na konci řádků jakékoli jednoslabičné výrazy (např. ve, ke, ku, že, na, do, od, pod).', 'zalomeni')) . '

' . '

' . Zalomeni::texturize(__('Více informací na webu Ústavu pro jazyk český, Akademie věd ČR.', 'zalomeni')) . '

' . '

' . Zalomeni::texturize(__('Tento plugin řeší některé z uvedených příkladů: v textu nahrazuje běžné mezery za pevné tak, aby nedošlo k zalomení řádku v nevhodném místě.', 'zalomeni')) . '

' ); } static public function texturize($text) { if (get_option('zalomeni_matches') == '') return $text; // no settings? then fall-back to just return the content $output = ''; $curl = ''; $textarr = preg_split('/(<.*>|\[.*\])/Us', $text, -1, PREG_SPLIT_DELIM_CAPTURE); $stop = count($textarr); $no_texturize_tags = apply_filters('no_texturize_tags', array('pre', 'code', 'kbd', 'style', 'script', 'tt')); $no_texturize_shortcodes = apply_filters('no_texturize_shortcodes', array('code')); $no_texturize_tags_stack = array(); $no_texturize_shortcodes_stack = array(); for ($i = 0; $i < $stop; $i++) { $curl = $textarr[$i]; if (!empty($curl)) { global $wp_version; if ('<' != $curl{0} && '[' != $curl{0} && empty($no_texturize_shortcodes_stack) && empty($no_texturize_tags_stack)) { // If it's not a tag $curl = preg_replace(get_option('zalomeni_matches'), get_option('zalomeni_replacements'), $curl); $curl = preg_replace(get_option('zalomeni_matches'), get_option('zalomeni_replacements'), $curl); } else if (version_compare($wp_version, '2.9', '<')) { wptexturize_pushpop_element($curl, $no_texturize_tags_stack, $no_texturize_tags, '<', '>'); wptexturize_pushpop_element($curl, $no_texturize_shortcodes_stack, $no_texturize_shortcodes, '[', ']'); } else { _wptexturize_pushpop_element($curl, $no_texturize_tags_stack, $no_texturize_tags, '<', '>'); _wptexturize_pushpop_element($curl, $no_texturize_shortcodes_stack, $no_texturize_shortcodes, '[', ']'); } } $output .= $curl; } return $output; } } $wpZalomeni = new Zalomeni(); ?>PNG IHDRMIDATxՁ ˣOx<xni@u cX6 ap+a6uRkzWH]onySp3=ƽX~ sr+s\`.sa MDDQXMe3 jܾ*l<\FVT""gz$#Oýh~,HB 3fED ὨH pE$쏠Yrϥ&sH1UDD\AeMD ?Yp/=7Q-EDBI4`{o^pH`=&m'"ruw̱V? #8 KfNSxΙ'Ԝ]9z֕W}-O$H>%+ees˲|2=0*Cm=rtAbŹxN !ڸZU̹ppˮ]{ \xx۰x{VOiٸye9LAO+X+=ٓsRfA\s4\t:]YYKƕgYse X1꺮ĸa\vβbsV C <8~cǎKƅaFeWqÜ+u1baF1uȑ#>4.aDF1b/FfeYvI{\Ra^F͂O,0R >[/TK>/vr;OxPʫT{2{IW_ ";z4}?iS~rg>zv1mUlҙ9YE-sOy7'ԙsTUUC8s|ez- :I2;Ɓ*6i'adF~,F(x.hs7a>ٶO>~z3Zh<xmBk}m{H;9:^ O{EcԐ:uݙw],%d!X{<<zъ<8Le?Ƕ4f[X\(@PN -Бƞ9֌-s( # iyΩg m"r.ӈ&s吘xs+VaZym{lr￲y:Ô7_Mw/铲\Rqi\ǎO}X0uyˋsQ6I7,#Y7ts(9Ŝ.oΆC A98؉ޜ4uOGr5_h0=s_,m :ɄϝKc1@-K/T\,|IW<:@[oY(X9+o9ty .,\5ܒ@@_?C+_۫ϲ׋q/ \8'9s7G͇9n\dP\_EPqW1s3xS9!u*wC~a}O*˭эr;rJUwCU=_Xй$5ALIw8"iܹC%=_}=;.RCdq`i\[EHҳ9\-SnE5{z0ղ}(- >WPu['c0̕?W%)hUlƎqGsGck9*\Z::::::@ 99:RŮ:99ttn~~~nnX̒*P,c@@.\0bzttnvvv5{ssј/Z ttN^n9@ts::s:Ρss:s:7vMΔ3u/CĞqEGGdӝt|V9CgW*WNӹ9C;eζR1SX=ycXUe Sɔ8NgW9;USvsi&+Hg#yͧ.6)}^~%Y7t.K^|Ul:2Sf`lq/T (T[MKr#==\=jir+to^`Vӹ#`ʍ- \SwgX`Nh ƬT,PbELɡǘW,syI0VuWsϜzlӮ[e;wvl`Y( \68c:sEGnP ƬRgb(bnlE*)@5x":ua΋t.<}D^ɃO0|c=gNvQAjc\s!?Y{y992b3% w:þ\Éz=WHc;/&vͧ箸?󎭟(=wmS{gOO>ރRGe`tnp0a'aoۍ_73]/&]̔$?&6.Tb&y1Qء7nLn}bpbj[C7|׍>ݷ{-מ\<91bb9p {wv9|~.2j̕KoM|w6EPOܛWSdX{8ybh>K ie;/~<=؎)E:[ǗoyxOё÷zr)n~ =Szv=:?ѹd5K9΅7y7?y|gvq[3tݍ߾w.^h\>s;ٴbw#k?[Γ}fw. gQbKtйl_Xۆ>xkW~'Węɴcׯϕʝ`9Z}et,߲zsֱO~Ǫ{{wlU|otй0zյ7s΅Nj{\tAӹ9@ttN:ss:~:Ρs\9@tNS{[lt-):ss5t.iwD i޵:_:t=wn+G"$\7qIq/My,5r1uStVCfZXmsӝjʡԬFsҵVR*&ir3;_sqbK~%wEdnzlv>Nڱ~nTDjMv::OC)bQ\CMBqjV+ϛi9t\<͌TL_~,s΁%{}.wvn,::Tռ>sI@"RL2K%{M]"yc}|Τ9t>k3C@t.}/΁Ass΁Asss΁::-s΁΁::::zA@ 99999999999й]Qstn sssЇ 8\=tttttt999‹/\vhKCq۸i}$:a2:Gt.#:Wؿ2u|}8|lM,q()=c:M\9} і4VSu^lW{W6]-j/?1vH_T>hGt.uJbt2\D sIy˨NȝOXt.-w.sM:D xjN{T+V~񆝻Dx\UT!FM:']q:::::::::::@ss9Gtй@tttN@+:\%U,X]pa5,ALktzC1^ 3K 7KtNtNs:ss:Ρs::s΁:Mw]3mmGHlt?xNwzrb9tON$LwzNttN;eҏζR1SX=ycXUeM슑|Y9]y-o7YK'#:QY^;`ѥӒҗ;>s^z:F:ERw;cl2 ˘j ;c~1գiȏs CSj~ZCh?Or+Ҕ4tt?ؽrC˧yBMx ) H`Nh Ƭԍ;PbѪ{r?Q6_pU^[lwsڳ1&yn ]ZtlttSmu˱?pu_<08Q%Fz;ΥˡPYꏰR1 w\ NΥ54\|? inv.?7/ػadԙ~{ϜlΥEʟV't:ך纸 ]NIs!ݦs \ޓUb0y _]Ŝ%ӹGvޱſ8?|jϾ#yz]q{Ǜw{9>8Wyb:?"2'Ʃƪ;vU}H+Ou﷬n7}.6̡?V|1qoGi+}/8ң ܌|+6s:י0=Yn8C}jMqo[=t.j `~`H/{G+7Ӭ|4͎Iu ||b-cf8SHo\{c>Z7W(^XYpWD>*# uM,Ԝ8r[TܪM/vtnb{ |ݯ7~⹑'پUm_3;uH~1B71X\NjI2*'l˝Y3돯sșE{|˷<'|[~=ǿ^m :&G(6b"yb}Fњw.DǹjsH K.\y|7Om|3W}-\l5COMaHsiqU\z.,}:[@}sνlZ;ۭ?n{?>[6P~a,wҫtUyb7Gkҹՠsi;Tuй&5m胷o}|rOL;v[ SIEњt2+F;[+c8kW9@:6Xu{oZ/-^ds54zյ7%[s5tzxq}9йgN=i-׍~?.sD9vvl h]9f:7Jgߑ{<=o::U^PaY|Pqv"BEbXeY9]y6:\grtNwdퟦS>n5+WoߟoԹjpDY b\F(b0w.*fwVNW+w)ĩbPk[CŎOLt՛ӿƽO<72?۷mkw_so>tAS CK% 9t]W3;2W=U|olRyA[K@=0|=-x;::q_On#{o{G{xbܡ杋4%v~2G=Ft57/oxg6}[.nkW"?'ͯѱw.en% ;GHIzL:t.xdӊWhn>w;Oiž2%%>O{Ww.'Rrcج\'V:, wošw6۷^Sܾr{>'L\sK<[-߲simyz y%Tt.lw7V^Pt. ^uMo{=:s85;<s::s:s:s:s:s:s:s:s}Eto- :Lk;wnҹ(@\Z+/ssssm_~%@܅ fZXB?W;,{s@Ws:sGNZ>}9йgN=i-׍~?.sD9vvl Vs D:/ػadԙ~{ϜlΥELms0#;js>gߑ{<=o;Wr|pz;Tb~D2**7ayc,>^G:4uz߶Gs#k4} huO)n^z˵g|ΥT#Zj 0siiV)^GVmo~sS?{hh~/qύ+>{ߖo.ۚnէωG@rtllҴ].cysa#VΟdGv>yϿO/ 9H)nV<_]ys1s@\ؾ{ּ붡޾Uo?qf2_0ٓΥv6߫s@\:6Xu{oZ/-9t. ^uMo{=:s85;<s:s:s:s:s:s:s:s:s:s}Ett=is-C:7777bSRK~%w29tn~~~nn /=pLkYg<} gte.:ss:s:s:s:s:s:s:s:s:ss:sKEW/ڇ9;rzv=sMn9N8Xʋc1?" {ccC,&_@on1s@\grtNwdퟦS>n5+WoߟoԹԖjpDY b\FFb0u.s5ɋyQӎV :jӇ~3۟CC7_{xnd;~oUq4zߎ-}(r'示ȡ+.#ss)U)I؈C.-sp|W'L\s݌=͞u.VNr22Co ΅c^Uʫa29BλUNz [ 9+s8^A wy9@tNtNt@tNtNt@tNtNt@\9# йٙ8w=ssss3Q,f^ѹ8eq!Wrϟ_msss+JM:::Ko >?@9q9999йzsss$::::::׭_|@C뗭j>eiZc)=X:9ӹPe)v+v3&^ڪ~G/@/)U]viqh.+R~( l/}ce_Hй#1sϔBWL;5Kgj/ 4Xޟ\ѥ8sմѹ?Ki:X:ukeڡuyrQt.O\uj1ە8z/$oi>} M:*__= Ooo :>Wϟ~墴^d+\–? tNs\u =s-]s]999@@E,b2@砷t… 3Q,ftzHfgggZ#ws:Rssut+:s::ss:~:Ρs:-s::stg[59SL֙y1{~s{Ͽ:s:?\8333333333 }IL/xf>>c阙Y9NEVG߻.Eٞ\rA.y99wH¢sOΞ ѹ~ZB;='9ĸ3tI螿Wѝ΅:a:Du0vAF_'B|HB^[nꃎCt?8׫A s9Fti'MЦΓAړA4XEfeT7lD*IX0PZtqmL[M.Hm(!:w(^־O#v8hϐΊTgE9_M:C m*tZYAdH4raBws$YOiv9;<:)!;\wD,OR{9kpㄲFN-֬W/+ؽJ!#kPT9𺭧p&dK#t+>v ƅF˜a;LǬE:Go9:,;gܣsT9|ҫW5=t1:sU1NυϑAn&3 dC0}-s["e1s>TfT)9 %kX¤'?=6Βo-8fToK~Nc-k( Xu۲tSh%=AWɱȃ:T1+ u)[ {O {2h BK,1tTgZ}͹j'o@'h\m!䒟:=1OqόmE-:wuN=آs7I]),S OW)lVB&vCux{b$.-dx4 ZI6966k.-xвePg75A4 +&K~]'PYB5_t[߱3 ŚQagP%|]PFIr':=$]C}[%s[vSZc9 !A !΅Rm9EW}Dtn[|ߵWVi_ cg^CSP:G#lfhNH4x9[s[Rﺴ9tv+mӇww(jo;9H\Ȫs8M=a(Id]䘕@ {pU*OֲԶ%Աy PD޲+"u]E-72}K2$ɂ߷$CsS olTdS"꼬\ :Iu,/&Pg@ s/ZW:+dBl/V 9@ [K&)RPoػE ?P/K A d(1ܛIRS:\|\.EN˃:=s:tN9@tΡs:α:s9o؜bŋCx\˫t?޹y:,,-tttttt @@@` V~Ottttt9tttttt9ttttttn<ttb}6g,"tP|w;й\dgt=lrc=ty.nۻ8$+ⓖֶ|lSםkfd;@FNu:"fmZ]^bYLE{U;٤;?}SNeYY.洝5iyJeݬf¢йxH bR~40-')ekckT+ %tttttt>Ldvt2΁΁:@@Ξ=9R '0LKΜ9g ':ҹӧOoځtncGac9@vs^9@ttN9tN9@ttN999tOt[߱6hsWLf.kyw;\Mr`9t.?qcY܅ܹӹ9tn}ֲ w6;ĭg=ϬwΪؓOGn6aRL;rby=x<d6=[,MbXim^纗;p.0ĕP,kx w:U>s[/z›?t懿U{ۑ'k&sBy Q B*2o+P}2bT5Vg5rBqux.6__~OzSE\zˑ'ǟ?M}[]< Ͼxs❻؁Ol'O?Q_scy룿|mq>wlY$nu?[y.U,݇y LE6)B7 5c;+âsW|ܦQun7y_IoԿCϧ?>62?鍋<ϵ5ѷ\< #91Fc4[ȟPfhyvfO&.IĆR \N2E犳+}=J[3ߤ^scS^e__ޖ'\w9|6Թ\~*g 2Mrmq6koZrr{E/07CQy!ƿ2οQun~5_ /|O1|_ ê6g]zEҪ b069sS 3G%*?S^_|G>oW;ʴ^b:ΑK~y*m?e=r{~3v>}}>G#u| ?[ss=w'/yk^2|[h˯O?y;/j'~e0bm[nssx^9΋mI}' ~'>B'C_Y;NMs9#W6U9ҹG=ƯzM_xEǰ?{(: ~Spݓotйp#O?s.zC0qޟtй;(u+AйC@ttN9@tn/C@ttN9@t=Nt+[ы,lsns2 LE&T[H\XMCK:w=#_;3sͰ|cL]l/7g |o⠡m2UmW956QfOqWڹz.d;s{p2[o>k 1ZriF0؆Λ;z1?r'm,'.gw_wQup\r8?y[}:B>^6ыq\>v^ﳿ]~{.ԕs0ε&MNۉY?ۄG&\*w}-vs~\{6:<ɵ ;:9h܏/Թ;s::qMҹAsZܦ.:?tǟL\9йS1eN˶jAJm3Ks^sy2.~q99@tt999@@ss΁΁:|ss΁΁::@@?@@X%tttttt>C;A `e@t@t`<;uš\vSz}=V޿L:t(۝:sѰSW.V4bsmi3p0b4P;n-62eKo_s=Diy-pL?/ySoEbs9bm9r|FcñP)M@DOI<"i`hΉw}^/v2s Pņй~=r?@(tp2΁΁::+@Ξ=9R '0ִ@@Μ9g '5!9йӧOoMttncGaや]@9[9C9t9CtN9@ttN9X:sFܘ[3ca*g޹:w5ZVs:*WT9CkC֊Plv;zՃ9֝Y-U;'ܤnm6[Yä8v.˹{nyy~mC^K,vN> &ߵ8ruVzy6m/\m_'wӹҹN"s^[b;x^)b8`&lɽ}ܤ-Ykww9 W q-za-_"2qEtx.4淯bO?;I͍X-?>; kؤxiZF\x./'Voݹb~b%KM߹[-Wg_Mv۟^r?`=6nމsI:;&q<-şʃR[=}ǠTy^d"tYsik;;Wnr\5ݿs:wͫ_g7^}9?~;W7_:|凟]s- FcNܦ^m}1 6(N$sNdwa,/]SJYXk^ԫ~X m0lE6IjXqiSFu޶^?}zb5-Wx>fӹ%?^;?/ma]o~ٕ7^W=q+=o^s-suȻu[j7|PiBl^Ә[-E\@qN1'yuR}_^ߟ̡rfNK>O&AI-Φ{mxX_Ny7c:6r3ⵝ-Ӽ߲x>ӹ׿u{/3ꦧ>wo~}Ë^'=:|K~׾߸PZ)7ݜq߲;?kBQbm[}-.93)Yuc_k^mk(3GtbE_G7?W _qѫ^_}/3a+_^T{nޞ'\Hq'+n]A oɿcϳ076-N2b0=;u]mr)!G%;ϳƞ1繝;-bh+cuR[嶾yĶ-Gam$buSCxm ع8pK;`2wBiXwO#Db?yĶX(.6wؿ}P;j@BԐ3b?vy]fau]I~}sԝK~:΁rsP|/(vؽ}9:k;St~T?#;>y'D7̥PCwX ΁΍o )ś9u~8}y@b<0򛺝[v֖:ss(fW99_M&::sK::ss- sss΁:7=99@@O9йssssss @@@@@@:йέXB@@@`Eo ~':::::@A@@@@@9@@@@@@9@@N]q+Nm-M8pM[ @t+W51Ei{S5<|rS[+:m\'-Nmu?ɍsJ}\|#1 dzS9: w,s|Ws9ڄaZ9uMws9z{i-%އVHםD~ΥV\}XSί;W-I|ss-lůɭtj@@@%ttxDԹgnnn'i봗;wYΜ91)R:w N`йmmc-Ρs΁:9@@[ssαssέt99@t9욁ms7 UXF6" +V_/mD MRGޙ~}|}%OA[L!zw]| py:"opz@ p8\7su}s+ynfusZ·yyg?l{> >Աʑ-)Zv- #nC2:ExS}:%ږH+ Y ˏh',H6[_d\.B%qt’*ڙ 9I5xaǩsKKƉwܣ4pq1$fhy1o0%R4yXjь ;l>aS>o5 'y ɟFB|N uJNd>@[J.6'|6CP݆_hLJc!:yp^Ԧh[CzJVڇ]Y\lyάѡd46O y=B> d_M4yp^n`KɦzX {VP ,>T+.<_yN5y d,\*X<'Wpe>]2w [z?L rզzl,ֻnY|a`7ϩ8U$f 9tPizh%u b<[څF\[ "Kaz;wZ4^14=DJ2 ؝OX[ :-Wx.~W.e=z=t>ܷ<3~1c9o_^`u8#.0*VU H}.j]A.2h"p8\@e>;/{й &y,^Gӹh=<ĭ3J:dj|s::q|:s::*tt@~v57p::vsG:;{p;w7òyLt#Wtt2M6}"Zև,ʠsskHҠ%sn<gQ_S>YoY:[xrEFqBwmgޤ(@@Ҏ+[u2Fg_0&CA`繴$s9=2NrTWo"s:"3ÿҕ;r'-d^Wd)ꝖM'ss΁sss΁::;9@@9@@@t΁:::\{W}][z#7Kr8ms΁Ua}*ZܿcmkK&ӹ(QΩ1c38ه΁%tX2&$uT x$\K蒹19g+gmֹHHK::uxݲ\ 2ہ΁%*Kk\If[3LH>s+9й.1Mk#9uœ[qL9础΁::ܾ@@tttйttt99@sss΁};::Q_uG2x}_6]}OGs ::ӹҹ=ٹkrӮ˞\3KkK97l}=sYx$\ttY\%zC"_{2FL֝KGͰk+ {x8岏F2y'7v9ϥH*L)f̮K_::3w.%KY&L:u tj:^n<(Εl?űv\ꔫ"nY;ɿ5JMvLe|4\T%{X_3Y3\ w(oSUdYi;?^΁Gb/Pnstttйttt99@@`G:ss::ssJ9@@|*m'Sٹr.};w.-K~im3o2ubOzk(й%As :dj̮ ҡsd)l}V^m(֛L}.O+Aq˲~5dKѫ*'zIS\rq;YZ?2.ngܯ4M@n,Hz(5wJ!s#D`e\•;=jgT;>" ҧ(G\ws.?ttODѹ-[sJzuG2Q2y.::c6^Us6I^%EȰxdҹy: G4Ks|;vni~e&r䑌Ǩuq;֛8soڡsķw.ۼb77?9~:::a΁:::ss?ttt99ttt99] ss!;k}߾pu|j̗ ׹ ӓoe?es&1?#(>0ԃKXYA7iGָ5x8ل@Zgs'uuژ#NysqnQ0sT[|tCD+]sysACD^X9zѿH[.vD9a"JByEI\a,Z{`.:.$.kN~517:3At9 Qu(܆noO:7b>+rl4e)7h뜉hѹAtUn|û;1u?`0ޟgTM&/s"y5At¶;GJ_ He%\nV:y_LGە9K9[@>954G%!&^}#x`xvTb:GGqE&oaCAw"A~'BN 2sAD :ѹ߆ maāρs 99xx\<<ssO<ss9x<9x<s9FyhH)8B 9< @H ˫ ӹgh9W;7Ww(y^oW{>`>UTuT999й@T{)@9998߷|s::::::@A@@@@@XA@@@p叏]y뼹6ߴ~ѹ-k:PeP5[irR7&{smdȾ3Rm3;2ez̈AKe{(H$J ҹw.E:7bsܜ$j+rsdNIZe@@@@@@j\ ~pN~j0 ovu5:?8n *й?GN`/t͗;sptt9Otοs΁:ǹ'sS~YB:9@8':WtW~r.>t*SتsgsWr̳wpll}|ѹZBuyO^{':W\svtū&Wq6dno˫)amM)T>#K\-eV7ma2;=k/Ki \}qm3o[y0o7^qk9 ;~e58~s::α:s::?ttΔ΁::gG@>]]۫wm>&H6vI^OZmd_V:s߾~u>_ۏ_AΔ%sߍmO9MsѹTU:e<\n>uwx_]lgƤqGN<<9vZ,!:`L9ך'խWOo??k!4 <&:H"y gHүVus>9ENbju6j-)gٛMTls5蒧6g'Wն_\*c׮6%͛ԃ'K򦔭ٹL0^$) uFOj37ye=7\˃zsAoUyt.\d(NѽRuFvI;s]`S_Ex:wΥrs/ΕoHz'!筍?tԃ?Ww~nϚb:wεEJsOƙ;|(F.&c:W+2R__ϭ{R9~Us;sk>8Xf ݂zsu7ݾH6_qM8x|1O*կj=wܹ-|j\s^񧚡s~n=tn{IWE]ttn ܾss::?ttΟ΁:ss΁99@@`t)΁=<<7.\N9]q ݹ3/si:{țΡss˃qu{{C=~.e$`P*&:5ε@lU7ZjƓe0 >:]i};>NSv.#Qբ*OZ4ũA6:姑Ms ֧KSmt.2/%m?Wtn[s LlU+;W~85ܖ@ҝW+~߲n[ttv@ttй́΁::ss :ssmtt99й[ ssssssKssssss;/Ν:::o ':::::0ssssssssswww[й7?^ތ];mepά^Vds{ss)ieI]Ʋ';=Z!#Ҵ2kt.1=-i~.ۏdid*\G~?Wϊ:g4v?|nyb:cFV^Rtdtm$QU':wb:>_̵ssrk7{(yzpfqS0P:й7_V7:ss΁΁s΁:ss΁99@@`tt998k::wzqÇz8[㒲CZ*V}Ҩb4TkW67[:ٚғeJTdw33r2Zʔb-+.m;:uSG[`y@m%wҕHrw.ިzez-soyI3)ŇjJ$[\]qIDێ׫> e==Ga85sF_5E<\^}K3_-s߫% 2'c1~.elpqID~+;vW7^'vn`/x\anD;+VI:7ΕH,Ҍuk\ep򆵾 U5?u/X˲bvAQ~.[ ;εйo}c$o㑑y߷K,oY~ڡ-\Yf}ID|؀E^`~YM33oٕy}q5OcwؠsI3oYK.2OLn͞ :sVs::::s::?ttn@@sMAwtt)~tn@r颏[?K'KƮwxִy]fG#ˁ?9й$opjF;.3Ͷ66tssEA9>\859йKtKio@@֥9?wtt.d}sԹm+>ttn%r::Wĭ@@tncss΁:::N΁:::s΁sssz::::::::W@@@@@@@@@@@@sSutttt|wsssss5tttttt9tttttt9tt͏˛ieXkuйU{s}:=йeo;8Ұ阛ǧs w,VGsMZ,>dᜬ]C˜mzzuڒrvLCG׫;W\Tc eҶn3΍R `d.cfvHSL(SD}un2^qt.kؾn Fq}3;Y(Gtrq/Z/oypƝйs)NDL<2Vw7%a9Y΃XԹeS.+f|E2Un:רu.URCƳs)n6{0/B(Sqgt.43:W]?oưs9[do &ys-s)y͟\񫹳‹t@@@j\ ~pNtGXmA~ܹ_άs>}:n * йpWs{:w vFtt9й9t99@tt998::΁::gM@玷W=ΝzPaq?+~{r/"uW~4|>-6͟V<>k (/bם+;%F4;vm:Xupx{u8sY\E͔lgNW߶(.&͜pH{g?y} _egdkU_y\X+ydtUV*)GGsmB/f98s3jY!>1Kղ'!Hshc#{t(T^;K쮹_/_P6K$r|v65)NQYvn XZ b"třetUt+ǗG&;FQ,_$znzji[6Uc{sy(ު<\ԡlWgg4q ̔b-+.m;:uSTGƌub*{Hׯe6+9΍J{ȶ5I"銓)΍nqlxd.3-Ǎ߂ѧH׹eJZ&捯R<+WW\R}%#Os+0^]y(V~ ~.{7syn[,,RT)sϭ?頚Fe\ыsє˾W7E-3DsP<Ÿd9{_f:]}aQS]AAtۗj.\?頚5_Fw|7Q6},^g_mZ0emT_Iߴ,##W-k^~j^[_9f3qT+̉~Yv3Y#0{r:Gj<_2;')NyVFg{;):s΁::O@?99@@sspVtt9й?n * й`mΩs9tGXmA$uttttts::K' 8,:s:s7 蜬}t͛vvrVVkg׳tMf=:<9Y)^\ˇ9]9\MivO835kv= wf<sm?(AI`Xe|ݏd:wܴ|rDâ eZ~˚MVxgoFypẹ֔ ;WtZUsKBCYѹvDhgw`3$:WHu sY3ֿpvcm v}Fss$/ ?{ç:::=tttttt?m8}a#6 M?N{ܯjgֹO>7qkӹ;~V;~sp&tt9й?@`9D ss;99x<x<[skFq0Vcm`S8d!mzCP,?sGnﳥm#_ޒN(|tL:ģ܊szy9eoחe}yN7ܟ--GV[=-s9=~GŹ4hsmWQQ}Ԁ}hTX!wL1\lN-F-|*5QWW`,1>٨;腟o[-W %7T/?VO ~'3s9Sm1Ms(γbrf Kw!N,J>`E >1g2Q˰t0^xjŹs}_{d0o4V]HVYLt8swk$?#iH9ǒ|qXM sȉt}'FE NgB2QN02 C9.$yĚ ,Y{G18玖%wsxAsi:M1\K9;d5v4Ws.^l<"<?G/^xnŹs˪ ?\|sps]~NV[~q2%&wXb@XO=N G$)"y& 濷8pM9-9`q.1 [o/Kƹ`@ ae0]D-0ľeαϟGocz΁\\3@@ktt9йN@@ tt9й@@ tt9йN@o@2qT}:8''\3w>se:FΡs};(_uđap-|s|<|Wx98\4\}ys3*W=_WƘg|Ƀ0MeFzIGy+ 9o 1EYvW["F?*~}lN88w9>s!4ݽ'>l+qf՚smp*9hu9m/!8 ItōW'9Kc}]d4b/!83.or_[ s6-'9's s!8SoZi|.U\O4iU}\h9\i3cgu>p5}6Ufos9Cods9DN͹sp! ?)JDhss9s9s99xxXyx<x<x<E<P9s9x<@9x<x<s'<ssx<@H\#IENDB`d ) ) { // Return early return $content; } $is_feed = is_feed(); $options = get_option( 'addtoany_options', array() ); $post_type = get_post_type( get_the_ID() ); if ( ( // Legacy tags // tag strpos( $content, '' ) === false || // tag strpos( $content, '' ) !== false ) && ( // Posts // All posts ( is_singular('post') && isset( $options['display_in_posts'] ) && $options['display_in_posts'] == '-1' ) || // Front page posts ( is_home() && isset( $options['display_in_posts_on_front_page'] ) && $options['display_in_posts_on_front_page'] == '-1' ) || // Archive page posts (Category, Tag, Author and Date pages) ( is_archive() && isset( $options['display_in_posts_on_archive_pages'] ) && $options['display_in_posts_on_archive_pages'] == '-1' ) || // Search results posts (same as Archive page posts option) ( is_search() && isset( $options['display_in_posts_on_archive_pages'] ) && $options['display_in_posts_on_archive_pages'] == '-1' ) || // Excerpt (the_excerpt is the current filter) ( 'the_excerpt' == current_filter() && isset( $options['display_in_excerpts'] ) && $options['display_in_excerpts'] == '-1' ) || // Posts in feed ( $is_feed && isset( $options['display_in_feed'] ) && $options['display_in_feed'] == '-1' ) || // Custom post types ( $post_type && isset( $options['display_in_cpt_' . $post_type] ) && $options['display_in_cpt_' . $post_type] == '-1' ) || // Pages // Individual pages ( is_page() && isset( $options['display_in_pages'] ) && $options['display_in_pages'] == '-1' ) || // Attachment (media) pages ( is_attachment() && isset( $options['display_in_attachments'] ) && $options['display_in_attachments'] == '-1' ) || // legacy tag ( (strpos( $content, '') !== false ) ) ) ) { // Return early return $content; } $kit_args = array( "output_later" => true, "is_kit" => ( $is_feed ) ? false : true, ); // If a Sharing Header is set if ( ! empty( $options['header'] ) ) { $html_header = '
' . stripslashes( $options['header'] ) . '
'; } else { $html_header = ''; } if ( $is_feed ) { $container_wrap_open = '

'; $container_wrap_close = '

'; $kit_args['html_container_open'] = ''; $kit_args['html_container_close'] = ''; $kit_args['html_wrap_open'] = ''; $kit_args['html_wrap_close'] = ''; } else { $container_wrap_open = '
'; // Contains placeholder $container_wrap_open .= $html_header; $container_wrap_close = '
'; } $options['position'] = isset( $options['position'] ) ? $options['position'] : 'bottom'; if ($options['position'] == 'both' || $options['position'] == 'top') { // Prepend to content $content = sprintf( $container_wrap_open, 'addtoany_content_top' ) . ADDTOANY_SHARE_SAVE_KIT($kit_args) . $container_wrap_close . $content; } if ( $options['position'] == 'bottom' || $options['position'] == 'both') { // Append to content $content .= sprintf( $container_wrap_open, 'addtoany_content_bottom' ) . ADDTOANY_SHARE_SAVE_KIT($kit_args) . $container_wrap_close; } return $content; } function A2A_SHARE_SAVE_pre_get_posts( $query ) { if ( $query->is_main_query() ) { add_filter( 'the_content', 'A2A_SHARE_SAVE_add_to_content', 98 ); add_filter( 'the_excerpt', 'A2A_SHARE_SAVE_add_to_content', 98 ); } } add_action( 'pre_get_posts', 'A2A_SHARE_SAVE_pre_get_posts' ); // [addtoany url="https://www.example.com/page.html" title="Example Page"] function A2A_SHARE_SAVE_shortcode( $attributes ) { $attributes = shortcode_atts( array( 'url' => '', 'title' => '', 'media' => '', 'buttons' => '', ), $attributes, 'addtoany' ); $linkname = ! empty( $attributes['title'] ) ? $attributes['title'] : false; $linkurl = ! empty( $attributes['url'] ) ? $attributes['url'] : false; $linkmedia = ! empty( $attributes['media'] ) ? $attributes['media'] : false; $buttons = ! empty( $attributes['buttons'] ) ? explode( ',', $attributes['buttons'] ) : array(); $output_later = true; return '
' . ADDTOANY_SHARE_SAVE_KIT( compact( 'linkname', 'linkurl', 'linkmedia', 'output_later', 'buttons' ) ) . '
'; } add_shortcode( 'addtoany', 'A2A_SHARE_SAVE_shortcode' ); function A2A_SHARE_SAVE_stylesheet() { global $A2A_SHARE_SAVE_options; $options = $A2A_SHARE_SAVE_options; if ( ! is_admin() ) { wp_enqueue_style( 'addtoany', plugins_url('/addtoany.min.css', __FILE__ ), false, '1.14' ); // Prepare inline CSS $inline_css = ''; $vertical_type = ( isset( $options['floating_vertical'] ) && 'none' != $options['floating_vertical'] ) ? $options['floating_vertical'] : false; $horizontal_type = ( isset( $options['floating_horizontal'] ) && 'none' != $options['floating_horizontal'] ) ? $options['floating_horizontal'] : false; // If vertical bar is enabled if ( $vertical_type && // and respsonsiveness is enabled ( ! isset( $options['floating_vertical_responsive'] ) || '-1' != $options['floating_vertical_responsive'] ) ) { // Get min-width for media query $vertical_max_width = ( isset( $options['floating_vertical_responsive_max_width'] ) && is_numeric( $options['floating_vertical_responsive_max_width'] ) ) ? $options['floating_vertical_responsive_max_width'] : '980'; // Set media query $inline_css .= '@media screen and (max-width:' . $vertical_max_width . 'px){' . "\n" . '.a2a_floating_style.a2a_vertical_style{display:none;}' . "\n" . '}'; } // If horizontal bar is enabled if ( $horizontal_type && // and respsonsiveness is enabled ( ! isset( $options['floating_horizontal_responsive'] ) || '-1' != $options['floating_horizontal_responsive'] ) ) { // Get max-width for media query $horizontal_min_width = ( isset( $options['floating_horizontal_responsive_min_width'] ) && is_numeric( $options['floating_horizontal_responsive_min_width'] ) ) ? $options['floating_horizontal_responsive_min_width'] : '981'; // Insert newline if there is inline CSS already $inline_css = 0 < strlen( $inline_css ) ? $inline_css . "\n" : $inline_css; // Set media query $inline_css .= '@media screen and (min-width:' . $horizontal_min_width . 'px){' . "\n" . '.a2a_floating_style.a2a_default_style{display:none;}' . "\n" . '}'; } // If additional CSS (custom CSS for AddToAny) is set if ( ! empty( $options['additional_css'] ) ) { $custom_css = stripslashes( $options['additional_css'] ); // Insert newline if there is inline CSS already $inline_css = 0 < strlen( $inline_css ) ? $inline_css . "\n" : $inline_css; $inline_css .= $custom_css; } // If there is inline CSS if ( 0 < strlen( $inline_css ) ) { // Insert inline CSS wp_add_inline_style( 'addtoany', $inline_css ); } } } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'A2A_SHARE_SAVE_stylesheet', 20 ); function A2A_SHARE_SAVE_enqueue_script() { if ( wp_script_is( 'jquery', 'registered' ) ) { wp_enqueue_script( 'addtoany', plugins_url('/addtoany.min.js', __FILE__ ), array( 'jquery' ), '1.0' ); } } add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'A2A_SHARE_SAVE_enqueue_script' ); /** * Cache AddToAny */ function A2A_SHARE_SAVE_refresh_cache() { $contents = wp_remote_fopen( 'https://www.addtoany.com/ext/updater/files_list/' ); $file_urls = explode( "\n", $contents, 20 ); $upload_dir = wp_upload_dir(); // Make directory if needed if ( ! wp_mkdir_p( dirname( $upload_dir['basedir'] . '/addtoany/foo' ) ) ) { $message = sprintf( __( 'Unable to create directory %s. Is its parent directory writable by the server?' ), dirname( $new_file ) ); return array( 'error' => $message ); } if ( count( $file_urls ) > 0 ) { for ( $i = 0; $i < count( $file_urls ); $i++ ) { // Download files $file_url = trim( $file_urls[ $i ] ); $file_name = substr( strrchr( $file_url, '/' ), 1, 99 ); // Place files in uploads/addtoany directory wp_remote_get( $file_url, array( 'filename' => $upload_dir['basedir'] . '/addtoany/' . $file_name, 'stream' => true, // Required to use `filename` arg ) ); } } } function A2A_SHARE_SAVE_schedule_cache() { $timestamp = wp_next_scheduled( 'A2A_SHARE_SAVE_refresh_cache' ); if ( ! $timestamp) { // Only schedule if currently unscheduled wp_schedule_event( time(), 'daily', 'A2A_SHARE_SAVE_refresh_cache' ); } } function A2A_SHARE_SAVE_unschedule_cache() { $timestamp = wp_next_scheduled( 'A2A_SHARE_SAVE_refresh_cache' ); wp_unschedule_event( $timestamp, 'A2A_SHARE_SAVE_refresh_cache' ); } /** * Admin Options */ if ( is_admin() ) { include_once $A2A_SHARE_SAVE_plugin_dir . '/addtoany.admin.php'; } function A2A_SHARE_SAVE_add_menu_link() { $page = add_options_page( __( 'AddToAny Share Settings', 'add-to-any' ), __( 'AddToAny', 'add-to-any' ), 'manage_options', 'addtoany', 'A2A_SHARE_SAVE_options_page' ); } add_filter( 'admin_menu', 'A2A_SHARE_SAVE_add_menu_link' ); function A2A_SHARE_SAVE_widgets_init() { global $A2A_SHARE_SAVE_plugin_dir; include_once $A2A_SHARE_SAVE_plugin_dir . '/addtoany.widgets.php'; register_widget( 'A2A_SHARE_SAVE_Widget' ); register_widget( 'A2A_Follow_Widget' ); } add_action( 'widgets_init', 'A2A_SHARE_SAVE_widgets_init' ); // Place in Option List on Settings > Plugins page function A2A_SHARE_SAVE_actlinks( $links, $file ) { // Static so we don't call plugin_basename on every plugin row. static $this_plugin; if ( ! $this_plugin ) { $this_plugin = plugin_basename( __FILE__ ); } if ( $file == $this_plugin ) { $settings_link = '' . __( 'Settings' ) . ''; array_unshift( $links, $settings_link ); // before other links } return $links; } add_filter( 'plugin_action_links', 'A2A_SHARE_SAVE_actlinks', 10, 2 ); msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: Yet Another Related Posts Plugin\n" "Report-Msgid-Bugs-To: \n" "POT-Creation-Date: \n" "PO-Revision-Date: 2012-02-10 17:27+0100\n" "Last-Translator: Peter \n" "Language-Team: \n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n" "X-Poedit-Language: Romanian\n" "X-Poedit-Country: Romania\n" "X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n" "X-Poedit-KeywordsList: __;_e;__ngettext:1,2;_n:1,2;__ngettext_noop:1,2;_n_noop:1,2;_c,_nc:4c,1,2;_x:1,2c;_ex:1,2c;_nx:4c,1,2;_nx_noop:4c,1,2\n" "X-Poedit-Basepath: ../\n" "X-Textdomain-Support: yes\n" "X-Poedit-SearchPath-0: .\n" #@ yarpp #: includes.php:149 #: includes.php:194 #: includes.php:215 msgid "Related Posts (YARPP)" msgstr "legate de posturi(YARPP)" #@ yarpp #: includes.php:376 msgid "Related Posts" msgstr "legate de posturi" #@ yarpp #: template-builtin.php:35 #, php-format msgid "%f is the YARPP match score between the current entry and this related entry. You are seeing this value because you are logged in to WordPress as an administrator. It is not shown to regular visitors." msgstr "%f - YARPP este coeficientul similitudinii a postului curent și celui asociat. Vedeți aceasta deoarece, că sunteţi conectat în Wordpress admin. Aceasta nu se arată unui vizitator simplu" #@ yarpp #: magic.php:297 #: options-meta-boxes.php:205 #: options-meta-boxes.php:269 #, php-format msgid "Related posts brought to you by Yet Another Related Posts Plugin." msgstr "Lista de posturi similare este prezentată de plugin-ul Yet Another Related Posts Plugin." #@ yarpp #: yarpp_options.php:54 msgid "The MyISAM check has been overridden. You may now use the \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria." msgstr "Verificarea MyISAM a fost efectuată. Acum puteți utiliza criteriile de similaritate \"consider titles\" și \"consider bodies\"." #@ yarpp #: yarpp_options.php:63 #, php-format msgid "YARPP's \"consider titles\" and \"consider bodies\" relatedness criteria require your %s table to use the MyISAM storage engine, but the table seems to be using the %s engine. These two options have been disabled." msgstr "Utilizarea funcțiilor YARPP \"consider titles\" și \"consider bodies\" necesită, ca tabelul dvs. %s să utilizeze motorul MyISAM, însă, probabil că tabelul utilizează motorul %s. Aceste două funcții sunt dezactivate." #@ yarpp #: yarpp_options.php:65 #, fuzzy, php-format, php-format msgid "To restore these features, please update your %s table by executing the following SQL directive: ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM; . No data will be erased by altering the table's engine, although there are performance implications." msgstr " Pentru a restabili aceste funcţii, vă rugăm să modificaţi tabelul %s cu următoarea instrucțiune SQL e : ALTER TABLE `%s` ENGINE = MyISAM;. La schimbarea tabelului datele nu ar trebui să dispară, dar, cu toate acestea, pot apărea diferite posibile consecințe." #@ yarpp #: yarpp_options.php:67 #, php-format msgid "If, despite this check, you are sure that %s is using the MyISAM engine, press this magic button:" msgstr " În cazul în care, indiferent de această opţiune, sunteţi sigur că tabelul %s utilizează MyISAM, faceţi clic pe acest buton magic:" #@ yarpp #: yarpp_options.php:70 msgid "Trust me. Let me use MyISAM features." msgstr " Aveți încredere în mine. Permiteţi-mi de a utiliza MyISAM." #@ yarpp #: yarpp_options.php:83 msgid "The YARPP database had an error but has been fixed." msgstr "Baza de date YARPP coonținea erori, dar acestea au fost corectate." #@ yarpp #: yarpp_options.php:85 msgid "The YARPP database has an error which could not be fixed." msgstr "Baza de date YARPP conține o eroare, care nu poate fi corectată." #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:45 #: options-meta-boxes.php:63 #: options-meta-boxes.php:76 msgid "do not consider" msgstr "a nu lua în considerare" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:46 #: options-meta-boxes.php:64 #: options-meta-boxes.php:78 msgid "consider" msgstr "a lua în considerare" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:65 msgid "consider with extra weight" msgstr " a lua în considerare cu greutate suplimentară " #@ yarpp #: yarpp_options.php:178 msgid "Yet Another Related Posts Plugin Options" msgstr "Opțiuni YARPP" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:118 msgid "\"The Pool\"" msgstr "Content" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:91 msgid "\"The Pool\" refers to the pool of posts and pages that are candidates for display as related to the current entry." msgstr "\"The Pool\" înţeleasă ca un set de mesaje şi pagini, care sunt candidaţi pentru afișarea în blocul de înregistrări aferente. " #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:96 msgid "Disallow by category:" msgstr "A exclude categorii:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:98 msgid "Disallow by tag:" msgstr "A exclude tag-uri:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:101 msgid "Show password protected posts?" msgstr " Afişare posturi protejate cu parolă? " #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:140 msgid "Show only previous posts?" msgstr " Afişare doar posturi anterioare? " #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:148 msgid "\"Relatedness\" options" msgstr "Criterii de similitudine" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:124 #: options-meta-boxes.php:139 #: options-meta-boxes.php:157 #: options-meta-boxes.php:161 #: options-meta-boxes.php:204 #: options-meta-boxes.php:221 #: options-meta-boxes.php:223 #: options-meta-boxes.php:228 #: options-meta-boxes.php:268 msgid "more>" msgstr "detailat>" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:130 msgid "Match threshold:" msgstr "Pragul de similitudine:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:131 msgid "Titles: " msgstr "Titluri:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:133 msgid "Bodies: " msgstr "Texte:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:135 msgid "Tags: " msgstr "Тag-uri:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:137 msgid "Categories: " msgstr "Categorii:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:139 msgid "Cross-relate posts and pages?" msgstr "A face o conexiune încrucișată de posturi și pagini?" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:139 msgid "When the \"Cross-relate posts and pages\" option is selected, the related_posts(), related_pages(), and related_entries() all will give the same output, returning both related pages and posts." msgstr "Când este selectată opțiunea \"Cross-relate posts and pages\", funcțiile related_posts(), related_pages() și related_entries() dau același randament, ce conține și posturi și pagini" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:212 msgid "Display options for your website" msgstr "Vizualizare opțiuni pentru site-ul Web al dvs." #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:157 msgid "Automatically display related posts?" msgstr "Afișare în mod automat de posturi conectate?" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:157 msgid "This option automatically displays related posts right after the content on single entry pages. If this option is off, you will need to manually insert related_posts() or variants (related_pages() and related_entries()) into your theme files." msgstr " Această opţiune afişează automat posturile conectate între ele hgzvj după conținutul unui singur mesaj de pe pagină. Dacă această opţiune este dezactivată va trebui să introduceţi manual related_posts() sau ceva similar (related_pages() șirelated_entries()) în tema dvs." #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:158 msgid "Website display code example" msgstr " Exemplu de cod pe site-ul Web" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:158 #: options-meta-boxes.php:221 msgid "(Update options to reload.)" msgstr "( Salvaţi opţiuni pentru a reporni.)" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:160 #: options-meta-boxes.php:226 msgid "Maximum number of related posts:" msgstr " Numărul maxim de posturi aferente " #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:175 #: options-meta-boxes.php:244 msgid "Before / after related entries:" msgstr "Pînă / după
posturi aferente:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:175 #: options-meta-boxes.php:176 #: options-meta-boxes.php:184 #: options-meta-boxes.php:244 #: options-meta-boxes.php:245 #: options-meta-boxes.php:250 msgid "For example:" msgstr "Exemplu:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:176 #: options-meta-boxes.php:245 msgid "Before / after each related entry:" msgstr "Pînă /după
fiecare post aferent:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:178 #: options-meta-boxes.php:247 msgid "Show excerpt?" msgstr "Afișare fragment?" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:179 #: options-meta-boxes.php:248 msgid "Excerpt length (No. of words):" msgstr "Lungimea fragmentului(cantit. de cuvinte):" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:183 msgid "Before / after (Excerpt):" msgstr "Pînă /după
fragmente" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:189 #: options-meta-boxes.php:254 msgid "Order results:" msgstr "Sortare rezultate:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:191 #: options-meta-boxes.php:256 msgid "score (high relevance to low)" msgstr " Similitudine (în ordine descrescătoare) " #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:192 #: options-meta-boxes.php:257 msgid "score (low relevance to high)" msgstr " Similitudine (în ordine crescătoare) " #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:193 #: options-meta-boxes.php:258 msgid "date (new to old)" msgstr "Data(în ordine descrescătoare)" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:194 #: options-meta-boxes.php:259 msgid "date (old to new)" msgstr " Data(în ordine crescătoare)" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:195 #: options-meta-boxes.php:260 msgid "title (alphabetical)" msgstr "Titlu (după alfabet)" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:196 #: options-meta-boxes.php:261 msgid "title (reverse alphabetical)" msgstr "Titlu(în ordine inversă)" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:201 #: options-meta-boxes.php:266 msgid "Default display if no results:" msgstr "Afișare default dacă nu sunt rezultate:" #@ yarpp #: includes.php:257 #: options-meta-boxes.php:203 #: options-meta-boxes.php:268 msgid "Help promote Yet Another Related Posts Plugin?" msgstr "A contribui la promovarea plugin YARPP?" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:205 #: options-meta-boxes.php:269 #, php-format msgid "This option will add the code %s. Try turning it on, updating your options, and see the code in the code example to the right. These links and donations are greatly appreciated." msgstr "Această opțiune va adăuga codul %s. Încercați să o conectați, modificați opțiunile și veți vedea ex. de cod pe dreapta. Aceste linkuri și butoane sunt extrem de importante." #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:276 msgid "Display options for RSS" msgstr "Vizualizare opțiuni pentru RSS" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:221 msgid "Display related posts in feeds?" msgstr "Afișare posturi aferente în RSS?" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:223 msgid "Display related posts in the descriptions?" msgstr "Afișare posturi aferente în descrieri?" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:223 msgid "This option displays the related posts in the RSS description fields, not just the content. If your feeds are set up to only display excerpts, however, only the description field is used, so this option is required for any display at all." msgstr "Această opțiune nu reflectă numai conținutul dar și posturile aferente la acesta în RSS. În cazul în care canalele sunt configurate pentru a afişa doar fragmentele, în acest caz este utilizat doar câmpul de descriere. " #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:221 msgid "RSS display code example" msgstr "Exemplu de cod în RSS" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:250 msgid "Before / after (excerpt):" msgstr "Pînă / după
fragment:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:38 msgid "word" msgstr "cuvînt" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:39 msgid "tag" msgstr "tag" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:40 msgid "category" msgstr "categorie" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:48 #: options-meta-boxes.php:80 #, php-format msgid "require at least one %s in common" msgstr "doar unul %s trebuie să fie comun" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:50 #: options-meta-boxes.php:82 #, php-format msgid "require more than one %s in common" msgstr "mai mult de unul %s trebuie să fie comun" #@ yarpp #: yarpp_options.php:114 msgid "Options saved!" msgstr "Opțiuni salvate!" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:124 msgid "The higher the match threshold, the more restrictive, and you get less related posts overall. The default match threshold is 5. If you want to find an appropriate match threshhold, take a look at some post's related posts display and their scores. You can see what kinds of related posts are being picked up and with what kind of match scores, and determine an appropriate threshold for your site." msgstr "Cu cât e mai mare pragul de similitudine, cu atât e mai strictă proba, și în final vor fi primite mai puține rezultate. Pragul defult este de5. Dacă doriţi să găsiţi praguri acceptabile, experimentați cu mai multe posturi. Astfel veți putea vedea ce tipuri de posturi aferente vin ți care sunt valorile similare, care pot determina un nivel acceptabil pentru site-ul dvs." #@ yarpp #: yarpp_options.php:279 msgid "Update options" msgstr "Modificare opțiuni" #@ yarpp #: yarpp_options.php:280 msgid "Do you really want to reset your configuration?" msgstr "Sunteți sigur că doriți să resetați configurațiile dvs.?" #@ yarpp #: yarpp_options.php:280 msgid "Reset options" msgstr "Resetare opțiuni" #@ yarpp #: cache-postmeta.php:105 #: cache-tables.php:131 msgid "Example post " msgstr "Exemplu de post" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:105 msgid "day(s)" msgstr "zi(le)" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:106 msgid "week(s)" msgstr "luni" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:107 msgid "month(s)" msgstr "an(i)" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:109 msgid "Show only posts from the past NUMBER UNITS" msgstr " Afişare posturi doar în ultimul NUMBER UNITS" #@ yarpp #: yarpp_options.php:46 #, php-format msgid "There is a new beta (%s) of Yet Another Related Posts Plugin. You can download it here at your own risk." msgstr "Aceasta este noua beta (%s) plugin YARPP. Puteți să o descărcați aici pe propriul risc." #@ yarpp #: includes.php:248 #: options-meta-boxes.php:161 #: options-meta-boxes.php:228 msgid "Display using a custom template file" msgstr " Afişareautilizând un fişier şablon particularizat " #@ yarpp #: includes.php:249 #: options-meta-boxes.php:165 #: options-meta-boxes.php:233 msgid "Template file:" msgstr "Fișierul șablon:" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:221 msgid "This option displays related posts at the end of each item in your RSS and Atom feeds. No template changes are needed." msgstr " Această opţiune afişează posturile asociate la sfârşitul fiecărui element în RSS si Atom. Modificarea șablonului nu este necesară." #@ yarpp #: template-metabox.php:12 msgid "These are the related entries for this entry. Updating this post may change these related posts." msgstr "Acestea sunt posturi aferente pentru postul dat. Modificarea postului dat poate schomba setul de posturi aferente." #@ yarpp #: template-metabox.php:25 msgid "Whether all of these related entries are actually displayed and how they are displayed depends on your YARPP display options." msgstr " Com vor fi afişate toate aceste posturi şi modul în care acestea vor fi afişate, depinde de opțiunile dvs. YARPP." #@ yarpp #: includes.php:28 #: includes.php:39 #: template-metabox.php:27 #: template-widget.php:13 msgid "No related posts." msgstr "Nu sunt posturi aferente" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:228 msgid "NEW!" msgstr "NOU!" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:161 #: options-meta-boxes.php:228 msgid "This advanced option gives you full power to customize how your related posts are displayed. Templates (stored in your theme folder) are written in PHP." msgstr " Această opţiune avansată vă oferă putere deplină de a personaliza modul în care posturile dvs. aferente sunt afişate. Şabloanele (stocat în tema folderu), sunt scrise în PHP. " #@ yarpp #: includes.php:26 #: includes.php:37 msgid "Related posts:" msgstr "Posturi aferente" #@ yarpp #: includes.php:169 msgid "Settings" msgstr "Setări" #@ default #: includes.php:243 msgid "Title:" msgstr "Titlu" #@ yarpp #: includes.php:385 msgid "Related entries may be displayed once you save your entry" msgstr " Înregistrările pot fi afişate în cazul când veți salva înregistrarea dvs. " #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:124 msgid "YARPP limits the related posts list by (1) a maximum number and (2) a match threshold." msgstr " YARPP limitează lista de posturi aferente de (1) numărul maxim și (2) pragul corespunzător." #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:175 #: options-meta-boxes.php:176 #: options-meta-boxes.php:184 #: options-meta-boxes.php:244 #: options-meta-boxes.php:245 #: options-meta-boxes.php:250 msgid " or " msgstr "sau" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:283 msgid "YARPP Forum" msgstr "Forum YARPP" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:284 msgid "YARPP on Twitter" msgstr "YARPP în Twiter" #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:285 msgid "YARPP on the Web" msgstr " YARPP pe Web " #@ yarpp #: options-meta-boxes.php:292 msgid "Contact YARPP" msgstr "Contact YARPP " #@ default #: yarpp_options.php:42 #, php-format msgid "There is a new version of %1$s available. View version %4$s details or update automatically." msgstr " Aceasta e o nouă versiune a %1$s valabilă.Vezi versiunea %4$s detalii sauactualizare automată." #@ yarpp #: yarpp_options.php:86 #, php-format msgid "Please try manual SQL setup." msgstr " Vă rugăm să încercaţi manual SQL setup." #@ yarpp #: yarpp_options.php:188 #, php-format msgid "by mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)" msgstr "de mitcho (Michael 芳貴 Erlewine)" ext" name="cookie_notice_options[see_more_opt][text]" value="' . esc_attr( $this->options['general']['see_more_opt']['text'] ) . '" />

' . __( 'The text of the more info button.', 'cookie-notice' ) . '

' . __( 'Select where to redirect user for more information about cookies.', 'cookie-notice' ) . '

options['general']['see_more_opt']['link_type'] === 'custom' ? ' style="display: none;"' : '') . '>

' . __( 'Select from one of your site\'s pages', 'cookie-notice' ) . '

'; } /** * Link target option. */ public function cn_link_target() { echo ' '; } /** * Expiration time option. */ public function cn_time() { echo '

' . __( 'The ammount of time that cookie should be stored for.', 'cookie-notice' ) . '

'; } /** * Script placement option. */ public function cn_script_placement() { foreach ( $this->script_placements as $value => $label ) { echo ' '; } echo '

' . __( 'Select where all the plugin scripts should be placed.', 'cookie-notice' ) . '

'; } /** * Position option. */ public function cn_position() { echo '
'; foreach ( $this->positions as $value => $label ) { $value = esc_attr( $value ); echo ' '; } echo '

' . __( 'Select location for your cookie notice.', 'cookie-notice' ) . '

'; } /** * Animation effect option. */ public function cn_hide_effect() { echo '
'; foreach ( $this->effects as $value => $label ) { $value = esc_attr( $value ); echo ' '; } echo '

' . __( 'Cookie notice acceptance animation.', 'cookie-notice' ) . '

'; } /** * On scroll option. */ public function cn_on_scroll() { echo '
'; echo '
options['general']['on_scroll'] === 'no' || $this->options['general']['on_scroll'] == false ? ' style="display: none;"' : '' ) . '> px

' . __( 'Number of pixels user has to scroll to accept the usage of the cookies and make the notification disappear.', 'cookie-notice' ) . '

'; } /** * CSS style option. */ public function cn_css_style() { echo '
'; foreach ( $this->styles as $value => $label ) { $value = esc_attr( $value ); echo ' '; } echo '

' . __( 'Choose buttons style.', 'cookie-notice' ) . '

'; } /** * Colors option. */ public function cn_colors() { echo '
'; foreach ( $this->colors as $value => $label ) { $value = esc_attr( $value ); echo '

' . '
'; } echo '
'; } /** * Validate options. * * @param array $input * @return array */ public function validate_options( $input ) { if ( ! check_admin_referer( 'cookie_notice_options-options') ) return $input; if ( ! current_user_can( apply_filters( 'cn_manage_cookie_notice_cap', 'manage_options' ) ) ) return $input; if ( isset( $_POST['save_cookie_notice_options'] ) ) { // position $input['position'] = sanitize_text_field( isset( $input['position'] ) && in_array( $input['position'], array_keys( $this->positions ) ) ? $input['position'] : $this->defaults['general']['position'] ); // colors $input['colors']['text'] = sanitize_text_field( isset( $input['colors']['text'] ) && $input['colors']['text'] !== '' && preg_match( '/^#[a-f0-9]{6}$/', $input['colors']['text'] ) === 1 ? $input['colors']['text'] : $this->defaults['general']['colors']['text'] ); $input['colors']['bar'] = sanitize_text_field( isset( $input['colors']['bar'] ) && $input['colors']['bar'] !== '' && preg_match( '/^#[a-f0-9]{6}$/', $input['colors']['bar'] ) === 1 ? $input['colors']['bar'] : $this->defaults['general']['colors']['bar'] ); // texts $input['message_text'] = wp_kses_post( isset( $input['message_text'] ) && $input['message_text'] !== '' ? $input['message_text'] : $this->defaults['general']['message_text'] ); $input['accept_text'] = sanitize_text_field( isset( $input['accept_text'] ) && $input['accept_text'] !== '' ? $input['accept_text'] : $this->defaults['general']['accept_text'] ); $input['refuse_text'] = sanitize_text_field( isset( $input['refuse_text'] ) && $input['refuse_text'] !== '' ? $input['refuse_text'] : $this->defaults['general']['refuse_text'] ); $input['refuse_opt'] = (bool) isset( $input['refuse_opt'] ) ? 'yes' : 'no'; $allowed_html = apply_filters( 'cn_refuse_code_allowed_html', array_merge( wp_kses_allowed_html( 'post' ), array( 'script' => array( 'type' => array(), 'src' => array(), 'charset' => array(), 'async' => array() ), 'noscript' => array() ) ) ); $input['refuse_code'] = wp_kses( isset( $input['refuse_code'] ) && $input['refuse_code'] !== '' ? $input['refuse_code'] : $this->defaults['general']['refuse_code'], $allowed_html ); // css $input['css_style'] = sanitize_text_field( isset( $input['css_style'] ) && in_array( $input['css_style'], array_keys( $this->styles ) ) ? $input['css_style'] : $this->defaults['general']['css_style'] ); // link target $input['link_target'] = sanitize_text_field( isset( $input['link_target'] ) && in_array( $input['link_target'], array_keys( $this->link_target ) ) ? $input['link_target'] : $this->defaults['general']['link_target'] ); // time $input['time'] = sanitize_text_field( isset( $input['time'] ) && in_array( $input['time'], array_keys( $this->times ) ) ? $input['time'] : $this->defaults['general']['time'] ); // script placement $input['script_placement'] = sanitize_text_field( isset( $input['script_placement'] ) && in_array( $input['script_placement'], array_keys( $this->script_placements ) ) ? $input['script_placement'] : $this->defaults['general']['script_placement'] ); // hide effect $input['hide_effect'] = sanitize_text_field( isset( $input['hide_effect'] ) && in_array( $input['hide_effect'], array_keys( $this->effects ) ) ? $input['hide_effect'] : $this->defaults['general']['hide_effect'] ); // on scroll $input['on_scroll'] = (bool) isset( $input['on_scroll'] ) ? 'yes' : 'no'; // on scroll $input['redirection'] = isset( $input['redirection'] ); // on scroll offset $input['on_scroll_offset'] = absint( isset( $input['on_scroll_offset'] ) && $input['on_scroll_offset'] !== '' ? $input['on_scroll_offset'] : $this->defaults['general']['on_scroll_offset'] ); // deactivation $input['deactivation_delete'] = (bool) isset( $input['deactivation_delete'] ) ? 'yes' : 'no'; // read more $input['see_more'] = (bool) isset( $input['see_more'] ) ? 'yes' : 'no'; $input['see_more_opt']['text'] = sanitize_text_field( isset( $input['see_more_opt']['text'] ) && $input['see_more_opt']['text'] !== '' ? $input['see_more_opt']['text'] : $this->defaults['general']['see_more_opt']['text'] ); $input['see_more_opt']['link_type'] = sanitize_text_field( isset( $input['see_more_opt']['link_type'] ) && in_array( $input['see_more_opt']['link_type'], array_keys( $this->links ) ) ? $input['see_more_opt']['link_type'] : $this->defaults['general']['see_more_opt']['link_type'] ); if ( $input['see_more_opt']['link_type'] === 'custom' ) $input['see_more_opt']['link'] = esc_url( $input['see_more'] === 'yes' ? $input['see_more_opt']['link'] : 'empty' ); elseif ( $input['see_more_opt']['link_type'] === 'page' ) $input['see_more_opt']['id'] = ( $input['see_more'] === 'yes' ? (int) $input['see_more_opt']['id'] : 'empty' ); $input['translate'] = false; // WPML >= 3.2 if ( defined( 'ICL_SITEPRESS_VERSION' ) && version_compare( ICL_SITEPRESS_VERSION, '3.2', '>=' ) ) { do_action( 'wpml_register_single_string', 'Cookie Notice', 'Message in the notice', $input['message_text'] ); do_action( 'wpml_register_single_string', 'Cookie Notice', 'Button text', $input['accept_text'] ); do_action( 'wpml_register_single_string', 'Cookie Notice', 'Refuse button text', $input['refuse_text'] ); do_action( 'wpml_register_single_string', 'Cookie Notice', 'Read more text', $input['see_more_opt']['text'] ); if ( $input['see_more_opt']['link_type'] === 'custom' ) do_action( 'wpml_register_single_string', 'Cookie Notice', 'Custom link', $input['see_more_opt']['link'] ); } } elseif ( isset( $_POST['reset_cookie_notice_options'] ) ) { $input = $this->defaults['general']; add_settings_error( 'reset_cookie_notice_options', 'reset_cookie_notice_options', __( 'Settings restored to defaults.', 'cookie-notice' ), 'updated' ); } return $input; } /** * Cookie notice output. * * @return mixed */ public function add_cookie_notice() { if ( ! $this->cookies_set() ) { // WPML >= 3.2 if ( defined( 'ICL_SITEPRESS_VERSION' ) && version_compare( ICL_SITEPRESS_VERSION, '3.2', '>=' ) ) { $this->options['general']['message_text'] = apply_filters( 'wpml_translate_single_string', $this->options['general']['message_text'], 'Cookie Notice', 'Message in the notice' ); $this->options['general']['accept_text'] = apply_filters( 'wpml_translate_single_string', $this->options['general']['accept_text'], 'Cookie Notice', 'Button text' ); $this->options['general']['refuse_text'] = apply_filters( 'wpml_translate_single_string', $this->options['general']['refuse_text'], 'Cookie Notice', 'Refuse button text' ); $this->options['general']['see_more_opt']['text'] = apply_filters( 'wpml_translate_single_string', $this->options['general']['see_more_opt']['text'], 'Cookie Notice', 'Read more text' ); $this->options['general']['see_more_opt']['link'] = apply_filters( 'wpml_translate_single_string', $this->options['general']['see_more_opt']['link'], 'Cookie Notice', 'Custom link' ); // WPML and Polylang compatibility } elseif ( function_exists( 'icl_t' ) ) { $this->options['general']['message_text'] = icl_t( 'Cookie Notice', 'Message in the notice', $this->options['general']['message_text'] ); $this->options['general']['accept_text'] = icl_t( 'Cookie Notice', 'Button text', $this->options['general']['accept_text'] ); $this->options['general']['refuse_text'] = icl_t( 'Cookie Notice', 'Refuse button text', $this->options['general']['refuse_text'] ); $this->options['general']['see_more_opt']['text'] = icl_t( 'Cookie Notice', 'Read more text', $this->options['general']['see_more_opt']['text'] ); $this->options['general']['see_more_opt']['link'] = icl_t( 'Cookie Notice', 'Custom link', $this->options['general']['see_more_opt']['link'] ); } if ( function_exists( 'icl_object_id' ) ) $this->options['general']['see_more_opt']['id'] = icl_object_id( $this->options['general']['see_more_opt']['id'], 'page', true ); // get cookie container args $options = apply_filters( 'cn_cookie_notice_args', array( 'position' => $this->options['general']['position'], 'css_style' => $this->options['general']['css_style'], 'button_class' => 'button', 'colors' => $this->options['general']['colors'], 'message_text' => $this->options['general']['message_text'], 'accept_text' => $this->options['general']['accept_text'], 'refuse_text' => $this->options['general']['refuse_text'], 'refuse_opt' => $this->options['general']['refuse_opt'], 'see_more' => $this->options['general']['see_more'], 'see_more_opt' => $this->options['general']['see_more_opt'], 'link_target' => $this->options['general']['link_target'], ) ); // message output $output = ' '; echo apply_filters( 'cn_cookie_notice_output', $output, $options ); } } /** * Checks if cookie is setted * * @return bool */ public function cookies_set() { return apply_filters( 'cn_is_cookie_set', isset( $_COOKIE[self::$cookie['name']] ) ); } /** * Checks if third party non functional cookies are accepted * * @return bool */ public static function cookies_accepted() { return apply_filters( 'cn_is_cookie_accepted', isset( $_COOKIE[self::$cookie['name']] ) && strtoupper( $_COOKIE[self::$cookie['name']] ) === self::$cookie['value'] ); } /** * Get default settings. */ public function get_defaults() { return $this->defaults; } /** * Add links to support forum. * * @param array $links * @param string $file * @return array */ public function plugin_row_meta( $links, $file ) { if ( ! current_user_can( apply_filters( 'cn_manage_cookie_notice_cap', 'manage_options' ) ) ) return $links; $plugin = plugin_basename( __FILE__ ); if ( $file == $plugin ) return array_merge( $links, array( sprintf( '%s', __( 'Support', 'cookie-notice' ) ) ) ); return $links; } /** * Add links to settings page. * * @param array $links * @param string $file * @return array */ public function plugin_action_links( $links, $file ) { if ( ! current_user_can( apply_filters( 'cn_manage_cookie_notice_cap', 'manage_options' ) ) ) return $links; $plugin = plugin_basename( __FILE__ ); if ( $file == $plugin ) array_unshift( $links, sprintf( '%s', admin_url( 'options-general.php?page=cookie-notice' ), __( 'Settings', 'cookie-notice' ) ) ); return $links; } /** * Activate the plugin. */ public function activation() { add_option( 'cookie_notice_options', $this->defaults['general'], '', 'no' ); add_option( 'cookie_notice_version', $this->defaults['version'], '', 'no' ); } /** * Deactivate the plugin. */ public function deactivation() { if ( $this->options['general']['deactivation_delete'] === 'yes' ) delete_option( 'cookie_notice_options' ); } /** * Load scripts and styles - admin. */ public function admin_enqueue_scripts( $page ) { if ( $page !== 'settings_page_cookie-notice' ) return; wp_enqueue_script( 'cookie-notice-admin', plugins_url( 'js/admin' . ( ! ( defined( 'SCRIPT_DEBUG' ) && SCRIPT_DEBUG ) ? '.min' : '' ) . '.js', __FILE__ ), array( 'jquery', 'wp-color-picker' ), $this->defaults['version'] ); wp_localize_script( 'cookie-notice-admin', 'cnArgs', array( 'resetToDefaults' => __( 'Are you sure you want to reset these settings to defaults?', 'cookie-notice' ) ) ); wp_enqueue_style( 'wp-color-picker' ); wp_enqueue_style( 'cookie-notice-admin', plugins_url( 'css/admin' . ( ! ( defined( 'SCRIPT_DEBUG' ) && SCRIPT_DEBUG ) ? '.min' : '' ) . '.css', __FILE__ ) ); } /** * Load scripts and styles - frontend. */ public function wp_enqueue_scripts() { wp_enqueue_script( 'cookie-notice-front', plugins_url( 'js/front' . ( ! ( defined( 'SCRIPT_DEBUG' ) && SCRIPT_DEBUG ) ? '.min' : '' ) . '.js', __FILE__ ), array( 'jquery' ), $this->defaults['version'], isset( $this->options['general']['script_placement'] ) && $this->options['general']['script_placement'] === 'footer' ? true : false ); wp_localize_script( 'cookie-notice-front', 'cnArgs', array( 'ajaxurl' => admin_url( 'admin-ajax.php' ), 'hideEffect' => $this->options['general']['hide_effect'], 'onScroll' => $this->options['general']['on_scroll'], 'onScrollOffset' => $this->options['general']['on_scroll_offset'], 'cookieName' => self::$cookie['name'], 'cookieValue' => self::$cookie['value'], 'cookieTime' => $this->times[$this->options['general']['time']][1], 'cookiePath' => ( defined( 'COOKIEPATH' ) ? COOKIEPATH : '' ), 'cookieDomain' => ( defined( 'COOKIE_DOMAIN' ) ? COOKIE_DOMAIN : '' ), 'redirection' => $this->options['general']['redirection'], 'cache' => defined( 'WP_CACHE' ) && WP_CACHE ) ); wp_enqueue_style( 'cookie-notice-front', plugins_url( 'css/front' . ( ! ( defined( 'SCRIPT_DEBUG' ) && SCRIPT_DEBUG ) ? '.min' : '' ) . '.css', __FILE__ ) ); } /** * Print non functional javascript. * * @return mixed */ public function wp_print_footer_scripts() { $allowed_html = apply_filters( 'cn_refuse_code_allowed_html', array_merge( wp_kses_allowed_html( 'post' ), array( 'script' => array( 'type' => array(), 'src' => array(), 'charset' => array(), 'async' => array() ), 'noscript' => array() ) ) ); $scripts = apply_filters( 'cn_refuse_code_scripts_html', html_entity_decode( trim( wp_kses( $this->options['general']['refuse_code'], $allowed_html ) ) ) ); if ( $this->cookies_accepted() && ! empty( $scripts ) ) { echo $scripts; } } } /** * Get the cookie notice status * * @return boolean */ function cn_cookies_accepted() { return (bool) Cookie_Notice::cookies_accepted(); }